VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Olomouc Networking, Marta Hlávková Vydrová

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje služeb – dále jen „předmět plnění“ mezi MARTA HLÁVKOVÁ VYDROVÁ (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)

1.2. Identifikace prodávajícího:

Marta Hlávková Vydrová

Hněvotín 583, 783 47, Česká republika

IČ: 19501013

vedená u Krajského soudu v Brně, vložka C 19189

Č. účtů pro platby v Kč: 325841094/0300

1.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro smlouvy uzavřené ode dne jejich vyhlášení (tj. publikace VOP na webových stránkách prodávajícího) s tím, že nahrazují jakoukoliv ústní dohodu mezi kupujícím a prodávajícím a rovněž nahrazují jakékoliv nestabilní podmínky uvedené nebo označené v přijetí objednávky, v korespondenci nebo jinde, nebo podmínky vycházející z obchodních zvyků, praxe nebo jednání.

1.4. Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se těmito podmínkami právní vztah (smlouvy), který vznikl mezi Martou Hlávkovou Vydrovou (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“), a to bez ohledu na skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi uzavřen. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím. 

1.5. Tyto VOP upravují také práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s poskytováním služeb prostřednictvím on-line obchodu (dále jen „eShop“).

1.6. Kupující je povinen informovat prodávajícího o každé změně ve svých obchodních údajích (změny v sídle, změny v dodacích a fakturačních adresách, právní subjektivitě, v osvědčení o DPH apod.), jinak nese veškerá rizika vyplývající z použití neaktuálních údajů při obchodním styku s prodávajícím.

1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2. Objednávky

2.1. Smlouvy mezi stranami se uzavírají především na základě písemných objednávek kupujícího, zaslaných e-mailem, ve výjimečných případech i na základě ústní nebo telefonické objednávky nebo prostřednictvím on-line formuláře na internetových stránkách www.olomounetworking.cz, jak je uvedeno dále v článku 2.1.1. těchto VOP. Pokud kupující objednává telefonicky, je prodávající oprávněn požadovat písemné zaslání objednávky nebo písemnou akceptaci „Potvrzení objednávky“ zaslané prodávajícím kupujícímu v elektronické podobě (např. e-mailem).

2.1.1. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Registrace může být podmíněna poskytnutím některých osobních údajů Uživatelů.

V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR”)a v souladu s podmínkami souhlasu, je-li u takového zpracování vyžadován.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.2. Pokud není písemně uvedeno jinak, platí pro závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím tyto VOP. Odpovídající ustanovení VOP platí až do doby úplného vypořádání práv a závazku mezi stranami.

Elektronická forma objednávek

2.3 Za elektronickou formu objednávky považujeme použití elektronické objednávky v elektronickém objednávkovém systému na internetové adrese www.olomoucnetworking.cz.

2.3.1. Elektronická forma objednávek se považuje pro kupujícího za závaznou okamžikem jejího odeslání.

2.3.2 Prostřednictvím elektronického objednávkového systému se objednávka automaticky zanese do ekonomického systému prodávajícího.

2.3.3. Účastníci se dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro obě strany tutéž závaznost.

2.3.4. Kupující obdrží prostřednictvím elektronického objednávkového systému informaci o evidenci svého požadavku po odeslání objednávky. Kupující po zapracování objednávky obdrží elektronické potvrzení objednávky.

2.4. Strany se dohodly, že elektronická forma komunikace je rovnocenná písemné formě těchto úkonů a mají pro obě strany tutéž závaznost.

2.5. Kupující použije pro e-mailové zaslání objednávek e-mailovou adresu: marta.hlavkova@gmail.com.

2.8. Kupující obdrží prostřednictvím elektronické pošty informaci o evidenci svého požadavku (dále jen „Potvrzení objednávky“) a je povinen všechny údaje řádně zkontrolovat. V případě, že chybný údaj na Potvrzení objednávky nebude písemně reklamovat do 2 pracovních dnů od doručení, má se za to, že bezvýhradně souhlasí s plněním uvedeným na Potvrzení objednávky. Jakékoliv pozdější změny objednávky mohou být sankcionovány.

2.12. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu storno poplatek až do výše 100% ceny služby v momentě plnění nebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním objednávky z důvodů na straně kupujícího. Kupující je povinen storno poplatek do 14 dnů od výzvy zaplatit prodávajícímu bez ohledu na stav dodávky předmětu plnění.

3. Cenové a platební podmínky

3.1. Ceny uvedené v cenících vydávaných prodávajícím, publikovaných na webových stránkách prodávajícího, jakož i ústní a telefonické informace jsou informativní a právně nevymahatelné. Prodávající si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny bez předchozího písemného oznámení. Pro upřesnění ceny a specifikace předmětu plnění je odběratel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen „nabídka“), jejíž platnost je 14 kalendářních dní ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.

3.2. Ceny služeb uváděné v cenové nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v požadavku na nabídku případně v objednávce.

3.3. Na základě řádné objednávky kupujícího vystaví prodávající Potvrzení objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh, cenu a množství služeb, jež se zavazuje kupujícímu dodat.

3.4. V případě vlivu, který objektivně leží mimo prodávajícího a bylo by nespravedlivé žádat, aby prodávající setrval na původně dohodnuté ceně, se strany zavazují dohodnout novou kupní cenu změněnou přiměřeně významu vnějšího vlivu.

3.5. Kupující souhlasí se zasíláním faktur prostředky elektronické komunikace ze strany prodávajícího. Faktury ve formátu PDF (ISO norma) budou zasílány na dohodnutou centrální fakturační e-mailovou adresu. Současně kupující bere na vědomí, že nebude dostávat daňové doklady v tištěné podobě poštou. Takto zaslaný daňový doklad si uchová pro své účely a účely případné kontroly. Kupující se zavazuje, že zpětně odešle oznámení o přečtení zprávy. V případě změny centrální fakturační e-mailové adresy se zavazuje kupující včas a písemně oznámit tuto změnu.

Doručením faktury na výše uvedenou centrální fakturační e-mailovou adresu se má za to, že tato byla kupujícímu, coby příjemci faktury řádně doručena. Současně se zavazuje ve lhůtě 5 pracovních dnů doručenou fakturu rozporovat nebo odsouhlasit, v opačném případě se má za to že faktura byla odsouhlasena věcně i formálně. Prodávající požaduje od svých obchodních partnerů, plátců DPH, aby uváděli své bankovní spojení zásadně jen to, které je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.

3.6. V případě, že kupující bude v prodlení s placením kterékoliv objednávky delším než 7 dní, má prodávající právo postoupit neuhrazené pohledávky třetí straně.

4. Storno podmínky za služby konané v určitých termínech, změny termínů nebo místa

4.1. V případě, že kupující chce účast na nějakém našem networkingu zrušit, provede zrušení tak, že zašle informaci na kontaktní e-mail a uvede číslo účtu pro vrácení ceny nebo její části.

4.1.1. Při zrušení do třech kalendářních dnů před termínem konání akce prodávající vrátí 100% ceny služby.

4.1.2. Při zrušení od 10. kalendářního dne včetně před konáním služby je storno poplatek ve výši 100% ceny služby.

4.2. V případě, že kupující bude mít náhradníka, storno poplatek není účtován. Prosíme, informujte nás o této skutečnosti na kontaktním e-mailu.

4.3. Pokud se služby kupující neúčastní, přestože je přihlášen, prodávající cenu nevrací.

4.4. Termín nebo místo konání služby je prodávající oprávněn změnit. Pokud by k tomu došlo, neprodleně prodávající o tom informuje e-mailem, který kupující uvedl v objednávkovém formuláři. Následně kupující může zvolit, zda vrátit plnou cenu služby, nebo si vybere jiný termín případně místo služby.

4.4.1 V případě vrácení plné ceny služby, bude cena vrácena na účet, který kupující uvede v e-mailu, nebo na účet, ze kterého kupující částku uhradil, a to do 10 dnů od doby, kdy se takto smluvní strany dohodly.

5. Reklamace

5.1. Prodávající nese odpovědnost za to, že služba bude mít takové vlastnosti, případně odpovídá rozsahem a kvalitou parametrům, které si strany ujednaly, nebo které kupující mohl s ohledem na povahu a účel poskytovaného plnění očekávat.

5.2. Prodávající se nese odpovědnost za to, že poskytované služby vyhovují požadavkům právních předpisů.

5.3. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete reklamovat službu jen proto, že nenaplnila vaše subjektivní očekávání.

5.4. Vadu služby musíte vytknout co nejdříve poté, co ji zjistíte, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí plnění.

5.5. Reklamaci, prosím uplatněte na kontaktní email nebo na kontaktní adresu. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u nás, jako u poskytovatele služeb. Reklamace musí obsahovat vaše kontaktní údaje, popis důvodu reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení, prokázání poskytnutí služeb. Informaci o přijetí a vyřízení vaší stížnosti Vám pošleme na vaši emailovou adresu.

6. Závěrečná ustanovení a ochrana osobních údajů

6.1 Podmínky jsou v českém jazyce. Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českým zákony, zejména občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 634/1993 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Pokud si ve vzájemné smlouvě domluvíme cokoliv odchylného od těchto podmínek, pak má smlouva přednost před podmínkami. Pokud má smlouva mezinárodní prvek, řídí se právem České republiky.

6.2. K podnikání je Marta Hlávková Vydrová oprávněna na základě živnostenského oprávnění, její kontrolu prování příslušný živnostenský úřad a podléhá též kontrole České obchodní inspekce.

6.3 Je zakázáno kopírovat webové stránky či jejich části bez výslovného souhlasu prodávajícího.

6.4. Prodávající nenese zodpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webových stránek nebo v důsledku jejich nevhodného užívání.

6.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, jejich aktuální znění je vždy dostupné na webových stránkách www.olomoucnetworking.cz. O takové změně budeme vždy na webových stránkách informovat. Pokud byste s novým zněním obchodních podmínek nesouhlasili, můžete smlouvu okamžitě vypovědět. Pokud této možnosti nevyužijete, jsou nové podmínky považovány za odsouhlasené. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb kupující výslovně souhlasí s tímto způsobem oznámení změn či doplnění VOP.

6.6 Všechny informace, které prodávajícímu sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.

6.7 Kdykoliv nás můžete v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám kontaktovat na náš kontaktní email.

6.8 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení GDPR je prodávající – Marta Hlávková Vydrová, místem podnikání Hněvotín 583, 783 47, Česká republika, IČ: 19501013, vedená u Krajského soudu v Brně, vložka C 19189. Prodávajícím není jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl nebo osobní údaje, které správce získal od kupujícího při vyplnění objednávky.

6.9 Prodávající zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a dále údaje nezbytné pro plnění smlouvy, případně pro vzájemné vrácení plnění při stornování objednávky. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU, prodávající nepředává osobní údaje mimo EU.

6.10 Prodávající zpracovává osobní údaje z těchto důvodů: (i) poskytování služeb, plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; (ii) oprávněný zájem prodávajícího na poskytování přímého marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, (iii) vedení účetnictví a (iv) uveřejnění fotografie, reference, videa, zvukového záznamu na facebookovém profilu Olomouc Networking nebo skupině Olomouc Networking friends výhradně na základě souhlasu kupujícího, který lze kdokoliv odvolat.

6.11 Prodávající uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů kupující osobní údaje vymaže.

Tyto podmínky jsou platné ode dne 2.7.2023